Jana Pertot Tomažič

profesorica slovenščine in mednarodno certificirana NLP-trenerka

Jana Pertot Tomažič je prof. slovenščine ter mednarodno certificirana NLP-trenerka. Ima bogate izkušnje s poučevanjem na različnih stopnjah izobraževanja. Trenutno poučuje slovenščino na gimnaziji in srednji šoli, kjer je tudi mentorica debatnega kluba, pred tem pa je vrsto let poučevala slovenščino in retoriko na osnovni šoli. Kot recenzentka, predavateljica, moderatorka ter članica programskega odbora sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah za učitelje. Vodi tudi Svetovalno-izobraževalni center Introvizija ter sodeluje z Izobraževalnim centrom Argument, v okviru katerih za različne ustanove pripravlja izobraževanja o učinkoviti komunikaciji, učenju, vodenju, javnem nastopanju ipd.


Različni tipi učencev, različni tipi poučevanja

Učitelji se vsakodnevno srečujemo z izzivom, kako učencem posredovati snov, da jo bodo razumeli in si jo zapomnili. Pri tem ponavadi izhajamo iz svojih izkušenj. Najpogosteje uporabljamo načine, ki so nam blizu oz. so nam pomagali, da smo si snov lažje zapomnili. Kar je delovalo pri nas, pa ne deluje vedno pri drugih. Učenci pri sprejemanju in shranjevanju informacij uporabljajo različne načine, t. i. zaznavne kanale. Nekateri informacije raje vidijo, drugi slišijo, tretji začutijo oz. sami odkrijejo. Ker imamo v razredu zbrane različne tipe učencev, je pomembno, da med uro poskrbimo, da so nagovorjeni vsi trije – vizualni, avditivni in kinestetični.

Na predavanju bodo udeleženci spoznali:

  • tri različne tipe učencev glede na preferenčni zaznavni kanal,
  • načine učenja, ki posameznemu tipu ustrezajo,
  • pomen veččutnega poučevanja.